KVKK Aydınlatma Metni

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Bomonti Business Center No:8/49 Şişli İstanbul adresinde faaliyetlerini sürdüren (“Stüdyo Nada”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla platformumuzu kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Stüdyo Nada Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“KVKK Aydınlatma Metni”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşbu KVKK Aydınlatma metninin amacı, Stüdyo Nada tarafından işletilmekte olan www.studyonada.com internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Stüdyo Nada ile paylaşılan veya Stüdyo Nada’nın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

Veri Sorumlusu

Stüdyo Nada, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

İşlenmekte Olan Veriler

Aşağıda Stüdyo Nada tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu KVKK Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgi, Pazarlama Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu KVKK Aydınlatma Metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Stüdyo Nada, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri sağladığı ürünler, hizmetler, ticari faaliyetler ve insan kaynakları faaliyetleri kapsamında toplayıp saklanmaktadır.

Kişisel verilerin üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amacıyla işlenmektedir.

Stüdyo Nada tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahildir.

Stüdyo Nada tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Stüdyo Nada ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Stüdyo Nada’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Stüdyo Nada, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Stüdyo Nada, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu KVKK Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Stüdyo Nada’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Stüdyo Nada, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu KVKK Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Stüdyo Nada yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun madde 9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu KVKK Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

Stüdyo Nada’ya müracaat ederek kişisel verilerinin işlenip islenmediğini, şayet islenmişse, buna ilişkin bilgileri, işleme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme, kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerin Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Stüdyo Nada tarafından yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktadır.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.studyonada.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Stüdyo Nada tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Stüdyo Nada, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Stüdyo Nada’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.